Szanowni Państwo,

W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny, o tym jak przetwarzamy Państwa dane. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Państwa dane pozyskaliśmy:

1. bezpośrednio od Państwa;
2. od podmiotu, który zawarł z SCR Krzysztof Kaczmarzyk, Damian Suliga Spółka komandytowa.  umowę lub zlecenie o świadczenie usług na Państwa rzecz;
3. od podmiotu trzeciego współpracującego z SCR Krzysztof Kaczmarzyk, Damian Suliga Spółka komandytowa, który udostępnił  Państwa dane osobowe;
4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Administratorem   Państwa danych jest SCR Krzysztof Kaczmarzyk, Damian Suliga Spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie, Aleja Różana 3, 41-500 Chorzów , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001049821 , NIP: 6272405286, REGON: 276913815.

Nasza Firma przetwarza następujące kategorie danych:
1. dane kontaktowe;
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy lub zlecenia, wykonania usługi i wystawienia faktury;
3. dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej  spośród  następujących celów:
1. W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zlecenia.
2. W celu zawarcia i wykonania umowy lub zlecenia, którą zawarli Państwo z SCR Krzysztof Kaczmarzyk, Damian Suliga Spółka komandytowa
3. W celu wykonania umowy lub zlecenia zawartej z SCR Krzysztof Kaczmarzyk, Damian Suliga Spółka komandytowa na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot.
4. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SCR Krzysztof Kaczmarzyk, Damian Suliga Spółka komandytowa np. wystawienia faktury.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy lub zlecenia z SCR Krzysztof Kaczmarzyk, Damian Suliga Spółka komandytowa podania przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy lub zlecenia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub zlecenia. W przypadku niepodania danych osobowych umowa lub zlecenie nie będzie zawarte. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy lub zlecenia.

SCR Krzysztof Kaczmarzyk, Damian Suliga Spółka komandytowa jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016r.
(Dz.Urz.UE L Nr 119/1 z dnia 04.05.2016r.).